Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach magazynowych

Duże przestrzenie, w których składuje się materiały, stanowią – ze względu na chociażby swoje wymiary – miejsca stosunkowo niebezpieczne. Magazynowanie wiąże się ze swego rodzaju ryzykiem dla pracujących tam osób, w związku z czym przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na magazyny szczególne obostrzenia. Przyjrzyjmy się bliżej owym wymaganiom.

Jakie wymagania nakłada prawo na magazyny?

Obostrzenia dotyczące magazynowania wynikają z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowią one, że materiały i inne przedmioty powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Powierzchnie magazynowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów. W celu osiągnięcia taki warunków należy:

  • określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,
  • zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),
  • zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie,
  • wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

Jakie są warunki bezpiecznej pracy w magazynie?

Dodatkowe wymagania dotyczą warunków pracy samych osób przebywających w magazynach. Muszą one mieć zapewnione odpowiedniej szerokości przejścia między regałami, kontenerami, stosami materiałów i ścianami. Koniecznie jest zapewnienie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie w magazynie musi być dostosowane do potrzeb pracowników – do rodzaju wykonywanej przez nich pracy, zgodne z Polskimi Normami. Kontrolowana musi być także temperatura (dostosowana przede wszystkim do materiałów, ale także do pracowników) oraz poziom hałasu, który nie powinien przekraczać 85 dB.

Comments are closed.